W dniach od 2 do 13 marca 2020 r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli w gminie Komorniki. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami
należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 13 marca 2020 r.