Rekrutacja

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

NA TERENIE GMINY KOMORNIKI

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniach od 1 do 12 marca 2021 r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli w gminie Komorniki. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.] – do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Zasady rekrutacji do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na stronie internetowej i w siedzibie danej placówki.

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową:

www.nabor.pcss.pl/komorniki

Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami  należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 12 marca 2021 roku.

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2015 do obwodowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzona jest bezpośrednio w szkołach.

W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, wskazane w ustawie prawo oświatowe jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, kryteria ustalone przez Radę Gminy Komorniki w uchwale  nr XVIII/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

WAŻNE INFORMACJE (pobierz klikając w poniższy link):

Harmonogram czynności i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych

Kryteria

Wykaz przedszkoli publicznych na terenie Gminy Komorniki biorących udział w rekrutacji

Wykaz przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym biorących udział w rekrutacji