ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE I OPIEKUŃCZE

CZERWIEC 2022

Tematy kompleksowe:

1. Święto dzieci – realizacja elementów projektu „My dzieci mamy swoje prawa”

2. Różne pojazdy.

3. Już lato.

4. Bezpieczne wakacje. 

 

Cele ogólne:

– poszerzanie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków

– uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie

-szanowanie odmienności dzieci i odnoszenie się do nich z szacunkiem i życzliwością

-wzbogacanie czynnego słownictwa o nazwy środków lokomocji

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych pojazdów lądowych, wodnych, powietrznych

– utrwalenie cech charakterystycznych dla lata

-zapoznanie z miejscami bezpiecznymi do zabaw

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w wodzie oraz w innych miejscach

-kształcenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi

-porównywania liczebności zbiorów poprzez przeliczanie

– doskonalenie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy

-wzbogacanie plastycznych doświadczeń

-rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych

-nabywanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem

-rozbudzanie zainteresowań muzycznych