Czerwiec, tydzień 1.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jak żyrafa myje szyję?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć,

Językowa aktywność dziecka:

 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)

Artystyczna aktywność dziecka:

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • otaczanie troską roślin i zwierząt

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata

Językowa aktywność dziecka:

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • stosowanie słów przeciwstawnych, zdrobnień, zgrubień
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Artystyczna aktywność dziecka:

 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • zwracanie uwagi na otaczające nas piękno, będące wytworem działalności człowieka – architektura wnętrz, architektura zieleni
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka:

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • rysowanie z wyobraźni
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • wykonywanie ćwiczeń pozwalających na uświadomienie stałości długości (szerokości)
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
 • nazywanie źródeł dźwięków
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41–45, 50, 52–54, 56, 58–61, 65–69, 71–75, 77, 78).

Czerwiec, tydzień 2.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Na co czeka Pani Lato?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka:

 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)

gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni)

 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
 • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych

Artystyczna aktywność dziecka:

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • przejawianie aktywności w zakresie propagowania zdrowego stylu życia
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań
 • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężać negatywne emocje powstałe w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych, np. technik relaksacyjnych, muzykoterapii
 • godzenie się z porażką i radość z sukcesów kolegów/koleżanek
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • otaczanie troską roślin i zwierząt
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
 • czynny udział w dekorowaniu sali
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu
 • czynny udział w dekorowaniu sali

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
 • wskazywanie lokalizacji miejsca swojego zamieszkania na mapie Polski
 • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych
 • określanie swoich zainteresowań
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
 • poznanie zapisu nazwy swojej miejscowości
 • nazywanie największych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr –oraz większych miast Polski

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski
 • nazywanie najważniejszych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski
 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

Językowa aktywność dziecka:

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
 • samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek w: wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Artystyczna aktywność dziecka:

 • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna) wybranych świąt (np. Dzień Matki)
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radością
 • śpiewanie tekstu wysoko, nisko i z różnym natężeniem głosu według wskazań nauczyciela lub pokazanego wzoru
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka:

 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • układanie opowiadań o tematyce fantastycznej (np. na temat: Moja wizyta na obcej planecie)
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
 • tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń, np.: wiosna – ptaki – bocian– żaba – jezioro
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10
 • porównywanie objętości cieczy
 • zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy
 • mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy w poszczególnych słoikach jest różny
 • samodzielne przeprowadzanie doświadczeń w celu rozwiązywania aktualnie nurtujących problemów, np. określanie znaczenia kształtu kół w pojazdach dla sprawnego poruszania się
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
 • wymienienie nazw miesięcy należących do lata
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41–45, 50, 52–54, 56–61, 65, 66, 68, 69, 71–75, 77, 78).

Czerwiec, tydzień 3.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Za co kochamy wakacje?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost, kolor włosów, oczu, kolor skóry
 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka:

 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
 • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych

Artystyczna aktywność dziecka:

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o bezpieczeństwo ludzi, np. komendy policji, pogotowia ratunkowego
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań
 • sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia, zwracanie się do osób, które mogą tej pomocy udzielić
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury
 • czynny udział w dekorowaniu sali
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku,
 • określenie swoich cech fizycznych: koloru oczu, koloru skóry
 • określanie swoich zainteresowań
 • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • przygotowywanie uroczystości z okazji urodzin dzieci z grupy, pamiętanie o nieobecnych, np. z powodu choroby
 • inicjowanie zabaw sprzyjających integracji grupy
 • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny
 • wskazywanie na mapie Europy wybranych państw należących do Unii Europejskiej
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej

Językowa aktywność dziecka:

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją
 • samodzielne układanie opowiadań
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Artystyczna aktywność dziecka:

 • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna) wybranych świąt (np. Dzień Matki)
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
 • śpiewanie na podany temat lub na temat obrazka, śpiewanie znanego tekstu z różną intonacją, np. ze smutkiem, złością, radości
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
 • ocenianie zachowań fikcyjnych bohaterów; stosowanie określeń: bohater pozytywny, bohater negatywny
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • podawanie numerów telefonów alarmowych do służb ratowniczych
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka:

 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • włączanie wyobrażeń do działań manipulacyjnych, np. przekształcenie figury ułożonej z patyczków (kwadratu) w oczekiwaną (wiatraczek)
 • rysowanie z wyobraźni
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • liczenie od dowolnego miejsca wspak, dwójkami, piątkami
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej
 • układanie działań do podanych zadań, głośne ich odczytywanie rozpoznawanie cyfr i liczby 10
 • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >
 • rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
 • samodzielne przeprowadzanie doświadczeń w celu rozwiązywania aktualnie nurtujących problemów, np. określanie znaczenia kształtu kół w pojazdach dla sprawnego poruszania się
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41–45, 50, 52–54, 56, 58–61, 65–69, 71–75, 77, 78).

Czerwiec, tydzień 4.

Krąg tematyczny (temat tygodnia): Jak dać przedmiotom drugie życie?

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • spożywanie posiłków – korzystanie z serwetek
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań
 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć

Językowa aktywność dziecka:

 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów itp.
 • określanie kierunku pisania (rysowania) – od lewej strony linii do prawej i od góry kartki do dołu
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców)
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki)
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach – z tendencją do przechodzenia do małych, zamkniętych powierzchni)
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki)
 • wykonywanie czynności na czas, rysowanie pod dyktando wierszyków recytowanych w różnym tempie, wykorzystywanie rywalizacji w toku zespołowych zabaw ruchowych

Artystyczna aktywność dziecka:

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej muzyki
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka:

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych
 • uczestniczenie w zabawach i grach ruchowych przekraczających możliwości dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym
 • podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu
 • czynny udział w dekorowaniu sali

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • określanie swoich zainteresowań
 • wykazywanie się inicjatywą w sytuacjach nowych, nieznanych
 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
 • werbalne określanie swoich możliwości (np.: to już potrafię – tego jeszcze muszę się nauczyć; to sprawia mi przyjemność – tego nie lubię)
 • ocenianie zachowań innych (kolegów, bohaterów literackich, filmowych)
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości
 • wspólne rozwiązywanie powstałych problemów, nawet w sposób niekonwencjonalny
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka:

 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych
 • planowanie działania grupy rówieśniczej przez wskazywanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny

Językowa aktywność dziecka:

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach
 • układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich, dopowiadanie ich zakończeń
 • posługiwanie się poprawną mową
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat
 • próby samodzielnego czytania
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się lub kończących się daną głoską
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań
 • dokonywanie syntezy fonemowej wyrazów
 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Artystyczna aktywność dziecka:

 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym
 • tworzenie akompaniamentu perkusyjnego według podanego kodu i samodzielnie utworzonego kodu (zastępowanie obrazka przedstawiającego daną czynność znakiem graficznym, np. zgniatanie papieru – znakiem zygzaka)
 • wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów
 • wykonywanie prostych melodii na instrumentach perkusyjnych
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki
 • wyczuwanie akcentu metrycznego w taktach dwu-, trzy- i czteromiarowych
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym tempie, nastroju, o różnej dynamice
 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem)
 • opracowanie planu działania podczas wykonywania danej pracy plastycznej
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja

Poznawcza aktywność dziecka:

 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru)
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci
 • dostrzeganie roli zabawy w rozwoju kompetencji językowych, społecznych, kontroli emocji i zdolności twórczych
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych
 • indywidualne prezentowanie przez dzieci przedmiotów (eksponatów, zdjęć itp.) związanych z ich osobistymi zainteresowaniami
 • rysowanie z wyobraźni
 • rozwijanie myślenia twórczego poprzez stosowanie różnych metod i technik twórczych, np.: rysowania oskomatów (uzupełnianie bazgrołów, aby powstał rysunek), burzy mózgów, analogii
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń; słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów)
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozpoznawanie cyfr i liczby 10

rozszerzanie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości (z różnych dziedzin życia człowieka) – odpowiadanie na pytania, np.: Do czego to służy? Skąd się to wzięło? Dlaczego to się porusza?

 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu
 • samodzielne przeprowadzanie doświadczeń w celu rozwiązywania aktualnie nurtujących problemów, np. określanie znaczenia kształtu kół w pojazdach dla sprawnego poruszania się
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny
 • nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali)
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41–45, 50, 52–54, 56–61, 65–69, 71–74, 77, 78).