REGULAMIN
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ANGLOJĘZYCZNEGO
„ KRAINA TALENTÓW „
W KOMORNIKACH

Przedszkole w Polsce wchodzi w skład systemu Oświaty i stanowi wstępny szczebel kształcenia.

§ 1

Cele i zadania przedszkola

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :
  – wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym
  – realizuje obowiązek rocznego przygotowania dzieci 6- letnich do szkoły
 2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa i tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „ gotowości szkolnej”.
 3. Zadaniem przedszkola jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

§ 2

Organizacja przedszkola

 1. Rekrutacji do przedszkola dokonuje się na podstawie zasady powszechnej dostępności z uwzględnieniem przepisów w sprawie warunków i trybu przyjmowania dzieci do przedszkoli.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje komisja, w skład której wchodzą Organ prowadzący, dyrektor, przedstawiciel RP oraz przedstawiciel RR przedszkola zgodnie z przepisami i z uwzględnieniem kryteriów przyjętych przez Radę Urzędu Gminy w Komornikach w Uchwale Nr.III/21/2015 z dnia 22.01.2015.
 3. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się co roku na podstawie Kart Zgłoszenia dziecka do przedszkola złożonych przez rodziców.
 4. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

§ 3

 1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującego programu wychowania przedszkolnego.
 2. Organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny oraz potrzeby i zainteresowania dziecka.
 3. Organami Przedszkola są :
  Organ prowadzący – właściciel
  Dyrektor przedszkola
  Rada Pedagogiczna
  Rada Rodziców

§ 4

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 do 17.30 . Rodziców zobowiązuje się do przyprowadzania dzieci w godz 6.30 – 8.15
 2. Dzieci należy przyprowadzać zgodnie z ilością godzin pobytu dziecka w przedszkolu pisemnie deklarowaną w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola i na tej podstawie podpisaną umową korzystania z usług przedszkolnych. Ilość deklarowanych godzin pobytu dziecka może być tylko zwiększona :
  – na wniosek rodzica
  – w przypadku przekroczenia limitu powyżej 3 spóźnień
  W przypadku 4 spóźnień rodzic zobowiązany jest do podpisania Aneksu do umowy w związku z wydłużeniem godzinowego pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku braku tegoż Aneksu przedszkole ma prawo wprowadzić do systemu rozliczeniowego nowy przedział godzinowy od kolejnego miesiąca.
 3. Zobowiązuje się rodzica do regularnego przyprowadzania dziecka do przedszkola lub usprawiedliwiania jego nieobecności. Niezgłoszone nieobecności dziecka w przedszkolu wiążą się z rezerwacją miejsca zgodnie z opłatą godzinową
 4. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci tylko zdrowe.
 5. Odpisy żywieniowe i godzinowe stosuje się w przypadku nieobecności dziecka zgłoszonej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godz.11.00
 6. Dzieci przychodzą do przedszkola pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Odbierane mogą być przez rodziców (opiekunów prawnych) oraz przez osoby pisemnie upoważnione przez rodzica. W wyjątkowych przypadkach dzieci mogą być odebrane przez osobę upoważnioną jednorazowo po zgłoszeniu telefonicznym rodzica.
 7. Każda grupa posiada własną salę zajęć, korzysta z placu zabaw i ogrodu przedszkolnego.
 8. Dzieci objęte są zajęciami obowiązkowymi, według programu Wychowania Przedszkolnego oraz zajęciami dodatkowymi wybranymi przez większość rodziców.
 9. W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:
  I śniadanie o godz. 8.30
  II śniadanie o godz. 10.45
  obiad o godz. 12.45 ( II danie ), o godz. 14.45 (zupa)

§ 5

 1. Dyrektor lub właściciel przedszkola ma prawo skreślić z listy dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkola dzieci w następujących przypadkach:
  – złożenia przez rodziców pisemnej rezygnacji z miejsca w przedszkolu
  – zalegania z opłatami za przedszkole za 2 miesiące
  – nieobecności dziecka dłuższej niż miesiąc bez bez powiadomienia przez rodzica w tym okresie
  – na wniosek Rady Pedagogicznej, w sytuacji kiedy dziecko stwarza zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia sobie, czy innym dzieciom
  – nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień statutu
  – poświadczenie nieprawdy w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola lub braku wymaganych dokumentów
 2. Właściciel lub dyrektor może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku uporczywego nieprzestrzegania Regulaminu oraz nie regulowania opłat mimo wezwań do zapłaty.
 3. Właściciel lub dyrektor na wniosek nauczyciela ma prawo zawiesić dziecko w prawie uczęszczanie do przedszkola w przypadku zaniedbań higieniczno- sanitarnych lub objawów wskazujących na chorobę zakaźną, aż do chwili ich likwidacji.
 4. Rodzice i nauczyciele przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez następujące formy:
 • kontakty indywidualne z nauczycielami, dyrektorem i właścicielem
 • konsultacje indywidualne i zespołowe
 • zebrania grupowe i ogólne
 • imprezy i uroczystości przedszkolne
 • zajęcia i drzwi otwarte dla rodziców
 • poprzez tablicę informacyjną dla rodziców5. W przypadku zapisania na tzw. dzień„ dyżurny” mniejszej liczby dzieci niż 7 dyrektor przedszkola ma prawo wydać rozporządzenie, że przedszkole w danym dniu będzie zamknięte.

§ 6

Opłaty za przedszkole

 1. Przedszkole pobiera opłatę „z góry” do 10 -go każdego miesiąca za wyżywienie i za świadczone usługi przedszkolne zgodnie z obowiązują umową i przepisami.
 2. Opłaty za wyżywienie i usługi przedszkolne należy wpłacać na konto przedszkola
  Idea Bank 70 1950 0001 2006 0281 0236 0002
 3. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godz. 17.30 rodzic zobowiązany jest do uiszczenia kary pieniężnej w wysokości 50 zł.

§ 7

Prawa dziecka

 1. Dziecko ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz potrzebami i możliwościami rozwojowymi dziecka.
 2. Przedszkole w swoich działaniach opiekuńczych , wychowawczych i dydaktycznych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich dobre samopoczucie, a także szanowanie godności osobistej każdego dziecka.
 3. Nauczyciel w swojej działalności pedagogicznej kierując się prawami dziecka obowiązany jest rozwijać u wychowanków poczucie odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy własnej i innych a także zdawaniem sobie sprawy z konsekwencji niewłaściwych zachowań i działań.
 4. Przedszkole umożliwia dzieciom udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez kierowanie ich za zgodą rodziców i w ich obecności do Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Puszczykowie.

§ 8

Prawa Rodziców

 1. Rodzice mają prawo do :
  – znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie
  – znajomość zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danej grupie
  – uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju i zachowań oraz stosowanej i fachowej porady pedagogicznej
  – wyrażania i przekazywanie właścicielowi i dyrektorowi przedszkola opinii na temat pracy danej grupy przedszkola

§ 9

Obowiązki Rodziców

 1. Dla zapewnienia sprawności i efektywności pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i organizacyjnej przedszkola rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola obowiązani są do :
  – zapewnienia regularnego przyprowadzania dziecka do przedszkola
  – pisemnego upoważniania osób odbierających dziecko z przedszkola
  – zalogowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola za pomocą karty dostępowej i czytnika umieszczonego na terminalu
  – zgłaszanie nieobecności dziecka w biurze, telefonicznie na tel. stacjonarny
  61 8107 703 lub mailem na adres krainatalentow89@gmail.com
  – przestrzeganie zadeklarowanych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, a w przypadku 4-krotnego przekroczenia czasu pobytu dziecka określonego w umowie, obowiązkiem rodzica jest podpisanie Aneksu do umowy odpowiednio wydłużającej pobyt dziecka w przedszkolu
  – przyprowadzanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci
  – w przypadku kataru lub kaszlu alergicznego rodzic jest zobowiązany do przyniesienia zaświadczenia lekarskiego
  – zapewnienie dziecku higienicznego i estetycznego wyglądu
  – zaopatrywanie dziecka w niezbędne materiały i przybory potrzebne do realizacji zadań programowych
  – uczestniczenia w ogólnych i grupowych zebraniach oraz w innych formach współdziałania
  – zapoznawanie się z treścią informacji, ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na tablicach ogłoszeń
  – niezwłocznego zawiadamiania przedszkola o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
  – terminowego uiszczania opłat za przedszkole
  – przestrzeganie punktów Statutu przedszkola
  – przestrzeganie ustaleń i rozporządzeń określonych przez organy przedszkola
 2. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci tylko zdrowe, a po przebytej chorobie konieczne jest zaświadczenie lekarskie informujące, że dziecko jest zdrowe
 3. Do przedszkola zabrania się przyprowadzać dzieci z wszawicą, grzybicą, świerzbem i chorobami pasożytniczymi. Rodzic dziecka ma obowiązek powiadomienia przedszkola o tego typu problemach zdrowotnych, a po upływie choroby przedłożyć w przedszkolu zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 4. Rodzice wspierają funkcjonowanie przedszkola w celu podnoszenia poziomu edukacji i poprawę warunków pracy dla dobra dzieci poprzez różne formy działania, między innymi poprzez gromadzenie środków finansowych na Radę Rodziców i rozbudowę bazy dydaktyczne

§ 10

Informacje końcowe

 1. Dane osobowe dzieci i rodziców podlegają ochronie prawnej.
 2. Informacji o dziecku przebywającym w przedszkolu udziela tylko nauczycielka pracująca w danej grupie lub dyrektor przedszkola tylko rodzicom lub osobom upoważnionym.
 3. Statut przedszkola jest dostępny dla każdego rodzica, znajduje się w biurze przedszkola i w wersji elektronicznej – na stronie internetowej przedszkola.
 4. Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy biura.
 5. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców funkcjonująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców

Przestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie usprawnia funkcjonowanie przedszkola i pogłębia współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.

Regulamin obowiązuje od 01.09.2016 r.