STATUT

Przedszkola Publicznego Anglojęzycznego

Kraina Talentów” w Komornikach

Statut przedszkola opracowano na podstawie następujących dokumentów:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , ustawa z 13 czerwca 2013r.

(Dz. U. z 2013 poz 827)i ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7).

2 Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami).

4. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120  poz. 526 i 527).

5. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r.o systemie informacji oświatowej

6. Ustawa z 2016 r o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Załącznik nr 1 (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).   

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.06.2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (DZ.U. z 23.06.2016r.  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631).

11. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487)

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

13. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

15. Ustawa z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

19.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.)

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

22. Uchwała Rady Gminy z dnia 29 marca 2004 w sprawie ustalenia przez gminę sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

23. Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/310/2013 z 14 maja2013r. w sprawie ustalania zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki

24. Uchwały Rady Gminy Nr. III /21 /2015 z dnia 22.01.2015

§ 1

1.  Siedzibą Przedszkola „Kraina Talentów” jest budynek wolno stojący przy ul.Poznańskiej 89 w Komornikach.

2.  Przedszkole „Kraina Talentów”, zwane w dalszej części statutu „Przedszkolem” jest Przedszkolem Publicznym .

3.  Organem prowadzącym Przedszkole „Kraina Talentów” jest operator prywatny Piotr Łączkowski.

4.  Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

5.  Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu

Przedszkole Publiczne Anglojęzyczne

„Kraina Talentów”
Piotr Łączkowski
62-052 Komorniki
ul.Poznańska 89
NIP: 7773010659 Regon: 302790971

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy. 

1.1)  Cele przedszkola:

a)  Wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

b)  tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

c)  wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,

d)  wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

1.2)  Placówka realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne poprzez :

a) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci, mających na celu

 • rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz

pogłębianie wiedzy,

 • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, kształtowanie poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur oraz poczucia własnej tożsamości, w szczególności narodowej, etnicznej i językowej,

 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,

b) organizowanie:

 • imprez kulturalnych, w szczególności przeglądów, wystaw i festiwali,

 • wypoczynku i rekreacji dla dzieci

 • działań alternatywnych wśród dzieci niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c)  zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i  bezpieczeństwa,

d)  zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,

e)   organizowanie  pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki  i wypoczynku z prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,

f)   dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,

g)  udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (powoływanie zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej),

h)  organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,

i)   podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

j)   pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej

k)  informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,

l)   uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

1.3)  Przedszkole może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

1.4)  W realizacji swoich zadań przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz w zależności od potrzeb z właściwymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

1.5)  Zadania przedszkola realizują nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć oraz inni pracownicy.

1.6)  Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy:

a)   dyrektor przedszkola informuje wolontariusza o specyfice działalności placówki i

konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków placówki,

b)  dyrektor przedszkola zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

 • zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,

 • czas trwania porozumienia,

 • zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z osobami, o których mowa w pkt 5,

 • zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków placówki,

 • postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia,

c)   wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu z osobami, o których mowa w pkt 5, oraz pod nadzorem dyrektora placówki lub wyznaczonej przez niego osoby.

2. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie :

a) diagnozy, porad i konsultacji,

b) zajęć rozwijających uzdolnienia.

4. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

5.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele i logopedzi .

7. Rodzice informowani są o sposobach wspierania rozwoju dzieci.

8. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opinii o  potrzebie wczesnego wspomagania.

9. W przypadku dzieci, które uczęszczają do przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola wskaże placówki, które organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.

10.  Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

11.  Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach  Psychologiczno- Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

12.  Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:

a)  prowadzenie zajęć w języku polskim,

b)  wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,

c)  nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

13.  Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metody organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:

13.1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,

13.2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,

13.3) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,

13.4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

13.5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych  oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,

13.6) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,

13.7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz  kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,

13.8) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze,

13.9) organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

14. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:

14.1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

14.2)  informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,

14.3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych grupach przedszkolnych,

14.4) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.

15. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

16.  Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

17.  Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:

17.1)  opieka nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola,

17.2)  rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym  pobyt w ogrodzie przedszkolnym,

17.3)  dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,

17.4)  zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,

17.5)  sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz:

a)  w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym Organ Prowadzący,

b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi  – 15 stopni C lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń , które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,

c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci

17.6) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków w przedszkolu, przygotowywanych zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami  (prawnymi opiekunami) dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,

17.7)  wobec wychowanków na terenie przedszkola nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,

17.8)  w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 5 dni roboczych) przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.

18. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:

18.1)  w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,

18.2)  osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,

18.3)  każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,

18.4)  z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (prawni opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,

18.5)  każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,

18.6)  w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,

18.7)  każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,

18.8)  przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,

18.9)  jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel zobowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,

18.10) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.

19. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej jeden miesiąc, komisja w skład której wchodzą właściciel, dyrektor i manager dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

20. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest :

20.1)   udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe

20.2)   powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

20.3)   niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,

20.4)   o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,

20.5)   dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

21. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:

21.1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do Ośrodka Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka,,

21.2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPS rodzic lub opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,

21.3) pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica lub opiekuna dziecka, Rada Rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.

22. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:

 • rodziców (opiekunów prawnych) oraz przez pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 • w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć ukończone 13 lat i posiadać pisemne upoważnienie od rodzica.

 • osoby odbierające dzieci muszą być trzeźwe.

 • dzieci przychodzące oddawane są nauczycielce lub pracownikowi dyżurującemu na korytarzu. Podobne zasady obowiązują przy odbieraniu dziecka przez rodzica. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka regulują przepisy wewnętrzne Organu Prowadzącego Przedszkole obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola i rodziców.

23. Rodzic / opiekun prawny odprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązany jest do zalogowania dziecka po wejściu do przedszkola za pomocą karty dostępowej i czytnika umieszczonego na terminalu. Rodzic / opiekun prawny lub inna osoba upoważniona przez rodzica odbierająca dziecko z przedszkola zobowiązana jest do wylogowania dziecka przy wychodzeniu z budynku przedszkola za pomocą karty dostępowej i czytnika umieszczonego na terminalu.

Rodzic otrzymuje 2 karty dostępowe wpłacając kaucję w wysokości 10 zł./szt. Zwrot kaucji za kartę następuje po zdaniu karty w stanie nieuszkodzonym.

§ 3

1. Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola,

 • Rada Pedagogiczna,

 • Rada Rodziców.

2.  Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:

2.1)  przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,

2.2)  dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego na wniosek nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

2.3)  kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2.4)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,

2.5)  nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,

2.6)  przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

2.7)  sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

2.8)  wyrażenie zgody na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,

2.9)  współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

2.10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,

2.11) zapewnienie w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych,

2.12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

2.13) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

2.14) realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,

2.15)wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

2.16) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,

2.17) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

6. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez radę i normujący w szczególności:

6.1) sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,

6.2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

6.3) kompetencje przewodniczącego,

6.4) zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

7.1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

7.2) uchwalanie i nowelizowanie statutu i regulaminu swojej działalności,

7.3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

7.4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,

7.5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.

8.  Rada pedagogiczna opiniuje:

8.1) zestaw programów wychowania przedszkolnego,

8.2) organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,

8.3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

8.4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i  zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez  głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.

10.  Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach  Rady Pedagogicznej, które mogą  naruszać  dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

11.  Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

12.  Zasady tworzenia rady rodziców określa art. 53  Ustawy o systemie oświaty.

13.  Rada rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.

14.  W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

15.  W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.

16.  Zadaniem Rady Rodziców jest:

16.1)  wspieranie statutowej działalności przedszkola,

16.2)  uczestniczenie w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.

17.  Rada Rodziców ma prawo:

17.1)  występować do dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,

17.2)  przedstawiać swoją opinię dotyczącą oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

17.3)  występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.

18.  Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

18.1)  dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w statucie przedszkola.

18.2)  zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą,

18.3)  wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola,

18.4)  sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola.

19. Rodzice i nauczyciele  współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:

19.1)  znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanych programów, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,

19.2)  uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.

20.Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

20.1)  zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku,

20.2)  zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg. inicjatywy rodziców,

20.3)  spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,

20.4)  dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,

20.5)  spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach,

20.6)  wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin,

20.7)  redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców,

20.8)  prowadzenie strony internetowej,

20.9)  wystawy prac dziecięcych,

20.10) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,

20.11) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem.

20.12 )organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców i rodzin.

21. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:

21.1)  podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,

21.2)  rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,

21.3)  sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.

§ 4

Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów  § 5 – 7.

§ 5

1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.

2.  Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady tworzenia oddziałów w zależności od potrzeb placówki lub założeń programowych. 

3.  Dla dzieci tworzy się oddziały realizujące podstawy programowe w ciągu 5-ciu godzin, o ile zostanie zgłoszona odpowiednia liczba dzieci. W przypadku, gdy jest niewiele dzieci na pobyt 5-cio godzinny, mogą one być włączone w oddział pobytu całodziennego. 

4.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 i jest uzależniona od wielkości pomieszczeń.

§ 6

1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2.  Godzina zajęć i pracy w przedszkolu trwa 60 minut. 

3.  Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/ w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor przedszkola. 

4.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

4.1)  z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 20 minut,

4.2)  z dziećmi w wieku 5 do 6 lat – około 30 minut.

5.  Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci zdrowych.

6.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

1.  W przedszkolu funkcjonują 4 oddziały całodziennego pobytu dzieci, tworzone zgodnie z potrzebami rodziców zgłoszonymi w trakcie rekrutacji dzieci do przedszkola.

2.  Przedszkole dysponuje 72 miejscami dla dzieci.

3.  Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenu, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi placówki na dany rok budżetowy.

4.  Realizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego odbywa się w salach zajęć wyposażonych w odpowiedni do potrzeb dzieci sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz w ogrodzie przedszkolnym, który jest terenem zamkniętym, wyposażonym w bezpieczny sprzęt do zabaw rekreacyjnych i właściwie utrzymanym pod względem roślinności – traktowany jako zielona sala.

5.  Przedszkole posiada 4 sale zajęć i 2 szatni.

6.  Przedszkole posiada ponadto pomieszczenia administracyjno – gospodarcze niezbędne do funkcjonowania placówki, w tym kuchnia, pomieszczenie biurowe, magazyny. Dyrektor pracuje w pomieszczeniach biurowych.

§ 8

1. Szczegółową organizację działania przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

2. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:

2.1)  czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,

2.2)  liczbę pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych

2.3)  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący przedszkole,

2.4)  przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli,

2.5)  rodzaj dodatkowych zajęć dla dzieci,

2.6)  wykaz nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego w podziale na stopnie awansu zawodowego i terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowań.

§ 9

1.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych). 

2.  W Przedszkolu Kraina Talentów obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

2.1)  RANEK: zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowo – gimnastyczne, czynności samoobsługowe, śniadanie (8.30) 

2.2)  PRZEDPOŁUDNIE: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, II śniadanie (10.30), spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, czynności samoobsługowe, zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców, obiad – II danie (12.30)

2.3)  POPOŁUDNIE: zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców, różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), praca indywidualna, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, obiad – zupa (14.30), zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach.

3.  Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału    szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej.

4.  Nauczycielki oddziałów pięciogodzinnych, w których realizowane są podstawy programowe dostosowują ustalony, ramowy rozkład dnia do ram czasowych zalecanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

  § 10

1.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem wakacyjnej  przerwy (w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez Organ Prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.

2.  Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych przez Organ Prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola na dany rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:

2.1)  oczekiwania rodziców zgodnie z deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola,

2.2)  przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin, przy czym realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 8.00 – 13.00.

2.3)  w przybliżeniu czas pracy przedszkola może trwać od 6-30 do 17-30.

3.  Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki.

4.  Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola jest ustalany przez Organ Prowadzący biorący pod uwagę dyżury w innych przedszkolach na terenie gminy.

5.  W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów i zorganizowaniu dyżuru łącząc dzieci.

6.  W czasie absencji nauczycieli dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych.

7.  W sytuacjach wymienionych w punktach 5 i 6 liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczycielka.

8.  Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Cały teren ogrodu jest ogrodzony.

9.  Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie (zielonej sali).

10. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub w biurze przedszkola ( zawsze bez udziału dzieci).

11. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się 3 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad podzielony na 2 etapy: godzina 12.45- drugie danie i o godz. 14.45 zupa

12. Zasady wnoszenia opłat:

12.1)  świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 8.00 – 13.00,

12.2)  szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat regulują uchwała Rady Gminy Komorniki i Regulamin Przedszkola. Z w/w zasadami rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego,

12.3)  opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za usługi opiekuńczo- wychowawcze wykraczające poza podstawę programową oraz opłaty za wyżywienie,

12.4)  działalność żywieniowa przedszkola jest opłacana w całości przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka i obejmuje : pierwsze śniadanie, drugie śniadanie i dwudaniowy obiad . Pierwsze i drugie śniadanie przygotowywane są w przedszkolu, a obiad przywozi firma kateringowa lub całodzienne wyżywienie zapewnia firma kateringowa, z którą

przedszkole podpisało umowę. Wysokość stawki żywieniowej uzależniona jest od cen artykułów spożywczych.

12.5)  rodzice dzieci będących mieszkańcami innych gmin, korzystają z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Komorniki w oparciu o Międzygminne Porozumienie.

12.6)  opłatę za miesiąc wakacyjny (lipiec lub sierpień) rodzice (opiekunowie prawni) regulują w przedszkolu dyżurnym, z którego korzystało dziecko,

12.7)  opłata za świadczone usługi przedszkolne jest pobierana „z góry” za dany miesiąc i należy ją uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10-go każdego miesiąca przelewem na konto bankowe lub gotówką – w biurze

12.8)  za zwłokę w uiszczaniu opłat za przedszkole nalicza się odsetki karne w ustawowej wysokości,

13. Zasady wypowiedzenia lub rozwiązania umowy :

13.1) Przedszkole ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) nieterminowego regulowania należności przez rodzica

b) nieobecności dziecka przez kolejne 30 dni kalendarzowe bez usprawiedliwienia

13.2) Rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone.

13.3) Umowa wygasa, bez konieczności jej odrębnego rozwiązania na skutek :

a) braku należnych opłat za usługi przedszkolne przez kolejne 2 miesiące, ze skutkiem na ostatni dzień drugiego miesiąca, za który nie wniesiono opłat,

b) braku zgody rodziców( prawnych opiekunów) na zwiększenie liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolu w związku z 4 – krotnym przekroczeniem w ciągu miesiąca liczby zadeklarowanych godzin,

13.4) Wypowiedzenie umowy może nastąpić również za porozumieniem stron.

14. Rodzice dobrowolnie opłacają, na początku każdego roku szkolnego składkę ubezpieczeniową za dzieci. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant wybiera dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Rodziców.

15. Rodzice opłacają dodatkowo koszty zakupu prezentów dla dzieci, imprez, wycieczek i teatrzyków.

16. Przedszkole może pobierać opłaty od innych podmiotów gospodarczych np. za udostępnienie pomieszczeń w celu prowadzenia zajęć dodatkowych.

§ 11

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, personel obsługowy i administracyjny:

 • dyrektor

 • nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym

 • kierownik obiektu

 • manager – kierownik administracyjny

 • pomoc kuchenna/sprzątaczka

 • pracownik obsługi

2.  Liczbę pracowników na wniosek dyrektora ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.

3.  Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1 określają odrębne przepisy.

4. Przedszkole nie zatrudnia logopedy. W przedszkolu w miarę możliwości mogą być prowadzone gry i zabawy logopedyczne.

4.  Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie planowej wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola. W wyjątkowych wypadkach urlop może być udzielony w innym terminie.

5.  Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu, mają prawo do korzystania z posiłków. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za te posiłki ustala Organ Prowadzący

6.  Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP obowiązujących w placówkach oświatowych oraz zgodnie z tymi przepisami do  poddawania się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP.

7.  Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

8.  Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.

9.  Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować jej dobro.

10. Nauczyciele:

10.1) zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wśród wychowanków.  Szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa § 15 punkt 4 niniejszego statutu,

10.2) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,

10.3) nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny,

10.4) w przedszkolu mogą być zatrudnieni specjaliści:  nauczyciel logopeda, psycholog, pedagog i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, a do ich zadań i obowiązków należy m.in.:

a) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym,

b)  udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli,

c)  prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

d)  prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,

e)  zaplanowanie sposobów zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych na podstawie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

f)  uczestniczenie w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zadania  Zespołu zawarte są w dokumencie „System wspierania rozwoju dziecka oraz udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej”),

g)  szczegółowe zadania specjalistów określa rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

10.5) przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościelne,

10.6)  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 etatu są członkami rady pedagogicznej,

10.7)  nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami).

11. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

11.1)   wykonywania wszelkich czynności poleconych przez właściciela i dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,

11.2)  dbałość o warsztat pracy oraz gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń i mienie placówki,

11.3)   nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynnik społecznych,

11.4)   przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:

a)  realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, punktualności i opuszczaniu stanowiska pracy zgodnie z wyznaczonym czasem,

b)  codziennym podpisywaniu listy obecności,

c)  usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy nie później niż w drugim dniu,

d)   wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,

e)   zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,

f)   czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,

g)  poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy. 

12. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. 

13. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Szczegółowe zakresy zadań i obowiązków pracowników niepedagogicznych zawarte są w aktach osobowych tych pracowników.

14. Do obowiązków kierownika obiektu należy:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników

 • prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników

 • prowadzenie kart urlopowych

 • kontrola badań okresowych wszystkich pracowników

 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń przedszkolnych

 • dbanie o prawidłowy stan techniczny obiektu zgodnie z przepisami P-poż i BHP

 • reprezentowanie właściciela we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola zarówno przed organami zewnętrznymi jak i urzędami

 • wykonywanie innych czynności wynikających z bieżących potrzebami

 • opracowywanie i wdrażanie procedur dotyczących bezpieczeństwa informacji

oraz wykonywanie prac techniczno – obsługowych:

 • utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola

 • dbanie o ogród przedszkolny i plac zabaw : pielęgnacja i koszenie trawy, przycinanie drzew i

krzewów, usuwanie liści

 • odśnieżanie dojścia do przedszkola

 • wykonywanie drobnych prac naprawczych na terenie przedszkola i ogrodu

 • pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych

15. Do obowiązków managera – kierownika administracyjnego należy:

 • ewidencjonowanie wydatków przedszkola i sporządzanie rocznego rozliczenia dotacji

 • organizowanie działań i dbanie o ich realizację zgodnie z wymogami

 • obsługa strony internetowej przedszkola

 • zaopatrywanie w artykuły spożywcze i gospodarcze, pomoce dydaktyczne, sprzęty, artykuły biurowe

 • wyszukiwanie ofert z atrakcjami, teatrzykami dla dzieci

 • uczestniczenie w przygotowaniu corocznej rekrutacji dzieci do przedszkola

 • współpraca z dyrektorem w sprawach bieżących przedszkola

 • uczestniczenie w organizacji imprez przedszkolnych i zebrań z rodzicami

 • kierowanie zespołem pracowników obsługi i nadzorowanie ich pracy

 • wprowadzanie umów do systemu rozliczeniowego

 • przygotowywanie miesięcznych odpłatności za usługi przedszkolne i

wysyłanie do rodziców maili z płatnościami

16. Do obowiązków pomocy kuchennej/sprzątaczki należy:

 • przygotowywanie i podawanie posiłków dla dzieci zgodnie z wymogami sanitarnymi

 • mycie i wyparzanie naczyń po posiłkach

 • dezynfekowanie stołów, sprzętu i podłogi odpowiednimi środkami dezynfekcyjnymi

 • dbanie o porządek w kuchni

 • właściwe segregowanie odpadów kuchennych

17. Do obowiązków pracownika obsługi należy:

 • dbanie o czystość pomieszczeń przedszkolnych

 • utrzymywanie toalet w czystości i dezynfekowanie ich

 • dbanie o opróżnianie koszy i wynoszenie ich w wyznaczone do tego celu miejsce

 • codzienne odkurzanie dywanów, podłóg

 • uzupełnia środki higieniczne w toaletach

 • w razie potrzeby pełnienie dyżuru na korytarzu

§ 12

 W Przedszkolu Kraina Talentów nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

§ 13

1.  Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań. 

2.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.

§ 14

Przedszkole Kraina Talentów nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkole ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi.

§ 15

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka. 

2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 

3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.

4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

4.1)  planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:

a)  realizacja podstaw programowych wychowania przedszkolnego,

b)  wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego,

c)  dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu,

d)  tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

e)  indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków,

f) wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,

g)  czynny udział w zajęciach muzycznych (rytmika), współdziałanie z prowadzącym i wspomaganie dzieci wymagających pomocy,

h) współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie,

i) opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce,

4.2) ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:

a)  udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych oraz problemowych,

b)  udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,

c)  czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym,

4.3)  prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:

a)  dziennika zajęć,

b)  arkuszy obserwacji pedagogicznej,

c)  miesięcznych planów pracy z dziećmi,

d)  zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczycielki stosują w pracy zestawy własne,

e)  zeszytów współpracy z rodzicami,

f)  dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,

g)  dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone), wraz z dokumentacją badań dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

4.4)  prowadzenie i opracowanie obserwacji pedagogicznych  mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków  i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej),

4.5)   prowadzenie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanych w ustalony sposób, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole(diagnoza przedszkolna),

4.6)  objęcie diagnozą przedszkolną dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,

4.7)  opracowanie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” dla rodziców,

4.8)  uczestniczenie w pracach zespołów, których celem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku,

4.9) odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych,

4.10) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe,

4.11)  współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

b) bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka,

c) ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,

d) włączenia rodziców (opiekunów prawnych) w działalność przedszkola.

5.  Zasady współpracy z rodzicami:

5.1)  rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,

5.2)  niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,

5.3)  rodzice mają prawo do:

a)  znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora i nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w danym roku szkolnym,

b)  znajomości tematów realizowanych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez tablice grupowe prowadzone przez nauczycielki,

c)  rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:

          – uzyskiwanie  od  nauczycielki  bezpośredniej  informacji  na temat postępów  edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,

          – obserwowanie  własnego dziecka,  na  tle  grupy, w  trakcie  dni  i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki,

          – zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,

          – udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych,

d) rodzice mają prawo do uczestnictwa w spotkaniach zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 6.   Stałe formy współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z § 3, ust. 20 niniejszego statutu.

§ 16

1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat .

Sposób przeprowadzania rekrutacji szczegółowo określa Regulamin przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola w Komornikach

2.  Dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku w przypadku wolnych miejsc lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj:

2.1)  trudna sytuacja rodzinna (rodzina patologiczna, choroba, niepełnosprawność rodzica, śmierć jednego z rodziców, niepełna rodzina, wielodzietność, dziecko z mnogiej ciąży itp.),

2.2)  adopcja dziecka lub pobyt w rodzinie zastępczej,

2.3)  sytuacja materialna (konieczność podjęcia pracy),

2.4)  przyśpieszony rozwój psychofizyczny dziecka,

2.5)  rodzeństwo w przedszkolu.

3.  Dzieci 6 letnie zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie. Przez niespełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu. 

4.  Od roku 2016 obowiązkiem szkolnym jest objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat. Wymogu tego nie stosuje się w przypadku, gdy dziecko posiada opinię Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego. 

5.  W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

6.  Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do przedszkola, może w nim przebywać powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. 

7. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

7.1)  właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego dostarczającego różnorodnych bodźców, zgodnie z:

a)  zasadami pracy z małym dzieckiem,

b)  potrzebami i możliwościami rozwojowymi (w tym z potrzebą badania, eksperymentowania, wyborem realizowanej aktywności poznawczej, wyborem zadań i sposobów ich rozwijania, zgłaszania własnych pomysłów),

7.2)   zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

7.3)   wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,

7.4)   codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,

7.5)   nieskrępowanego uczestnictwa w życiu przedszkola,

7.6)   pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,

7.7)   ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

7.8)   szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

7.9)   poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby,

7.10)  przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu

7.11)   stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki ze strony innych pracowników przedszkola,

7.12)   zabawy, współdziałania z innymi,

7.13)  snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

7.14)  racjonalnego żywienia,

7.15)  regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

7.16)  nagradzania wysiłku i osiągnięć,

7.17)  doświadczania  konsekwencji  własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),

7.18)  formułowania i wyrażania własnych  poglądów i  ocen,  zadawania  trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),

7.19)  znajomość swoich praw i obowiązków.

8.  Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

8.1)  bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,

8.2)  poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,

8.3)  stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i przedszkolu ustalonych wspólnie z nauczycielką, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu przedszkola,

8.4)  włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,

8.5)  stosowania zasady „nie rób drugiemu co tobie niemiłe”,

8.6)  uczestniczenia w zajęciach dodatkowych

9. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody i pochwały.

Nagrody:

Pochwala indywidualna
Pochwala wobec grupy
Pochwala przed rodzicami
Dostęp do atrakcyjnej zabawki
Dyplom uznania
Drobne nagrody rzeczowe
Przewodzenie w zabawie

Nagradzamy za:

Stosowanie ustalonych zasad i umów
Wysiłek włożony w wykonana prace
Wywiązanie się z podjętych obowiązków
Bezinteresowna pomoc innych
Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola

Konsekwencje złego zachowania:

Upomnienie słowne indywidualne
Upomnienie słowne wobec grupy
Poinformowanie rodziców o przewinieniu
Odsunięcie od zabawy
Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
Rozmowa z dyrektorem

Konsekwencje stosujemy za:

Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
Zachowania agresywne
Niszczenie wytworów pracy innych
Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

10.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą właściciela lub dyrektora do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:

18.1)  nie zgłoszenia się dziecka w terminie do 15 września w danym roku szkolnym, po uprzednim skontaktowaniu się z rodzicami,

18.2)  zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innym i odmowy ze strony rodziców (opiekunów prawnych) współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną,

18.3) wysokiej, nieusprawiedliwionej absencji trwającej przez 30 dni

18.4) zatajenia przez rodziców (prawnych opiekunów) ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,

18.5)  skreślenie z listy nie dotyczy dziecka spełniającego obowiązek szkolny, w takim przypadku dziecko ma prawo pozostać w przedszkolu na zasadach pobytu skróconego.

18.6)  rodzice (opiekunowie prawni) zostają powiadomieni, przez dyrektora placówki, o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków.

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 18

Celem zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich ustala się udostępnianie statutu przedszkola przez dyrektora przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.

2. Tekst statutu udostępniany jest przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na wniosek zainteresowanych, przez dyrektora przedszkola.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

4. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze zarządzenia przez Organ Prowadzący.

5. Traci moc statut przedszkola zatwierdzony w dniu 1września 2015r.

6. Statut Przedszkola”Kraina Talentów” obowiązuje od dnia 01.09.2016r. z późniejszymi zmianami.